איחוד תיקים /מוגבל באמצעים

איחוד תיקים הינו אחד ההליכים העודמים לטובתו של החייב בהוצאה לפועל. חייב שפתוחים נגדו מספר תיקים ונושיו פועלים כנגדו לגביית החוב במקביל וכל אחד מהם בנפרד, נתון ללחצים רבים ולפיכך אינו יכול לפרוע את כל חובותיו בו זמנית. לשם הקלה של מצוקת חייב זו ניתן לאחד את כל תיקיו המתנהלים נגדו בהוצאה לפועל* לתיק אחד (תיק האיחוד), במסגרתו יתנהלו כל ההליכים ויתבצעו כל התשלומים והבקשות. במסגרת תיק איחוד תגובש תוכנית תשלומים בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב ותשלום חובותיו במרוכז לכלל נושיו. על החייב הבא לבקש איחוד תיקיו להיות נקי כפיים ולפעול בשקיפות מלאה מול רשות האכיפה והגיה, לגלות את מלוא המידע בדבר מצבו הכללי, נכסיו, זכויותיו וחובותיו בחמש השנים שקדמו לבקשתו ו/או שעתידם להתווסף לו לאחר הגשת הבקשה.התנאים להגשת בקשה לאיחוד תיקים:1. הבקשה תוגש בצירוף תצהיר לאימות עובדות הכלולות בבקשה.2. הבקשה תכלול אסמכתאות לאמור בבקשה בדבר הכנסות והוצאות החייב ותאו המשפחתי.3.החייב שילם סך של 3% מכלל חובותיו לפחות. 4. החייב המשיך לשלם סך של 3% מכלל חובותיו עד להכרעה בבקשתו לאיחוד תיקים. *לא כל תיק יכול להיכלל בתיק האיחוד. תיקי מזונות, חיובים שאינם כספיים (צווי עשה), תיק משכון או משכנתא או תיק במסגרתו הגיש החייב התנגדות שטרם הוכרעה - לא יכללו בתיק האיחוד. הבקשה לאיחוד תיקים תוגש ללשכת הוצאה לפועל בה מתנהלים מרבית תיקיו של החייב או בלשכה בה מתנהל תיק בו גובה החוב הגבוה ביותר. לאחר בחינת מצבו הכלכלי של החייב, רשאי רשם ההוצאה לפועל לאשר או לדחות את הבקשה, וזאת לאחר שנתנה הזדמנות לכל הנוגע בדבר לשטוח את טענותיו בפניו. הרשם יכול לדחות את הבקשה לאיחוד תיקים אם סבר, כי החייב מסר פרטים כוזבים, לא גילה את כל המידע או הסתיר מידע ספציפי, התחייב להוצאות שלא לצרכים חיוניים לאחר הגשת הבקשה או לא עדכן בדבר פתיחת תיק הוצאה לפועל נוסף כנגדו ועוד. הרשם יאשר את בקשת האיחוד אם ישתכנע, כי מצבו הכלכלי של החייב יאשפר לו לפרוע את חובותיו תוך פרקי זמן הבאים:  שנתיים - אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ש"ח.3 שנים - אם סכום החוב עולה על 20,000 ש"ח ואינו עולה על 100,000 ש"ח.4 שנים - אם סכום החוב עולה על 100,000 ש"ח. ויובהר, כי במידה וכל הנושים הסכימו לפרקי זמן ארוכים יותר אז פרקי הזמן יהיו כפי ההסכמה. אם קבע רשם ההוצאה לפועל כי החייב אינו מסוגל לפרוע את חובותיו תוך פרק זמן האמור לעיל אזי החייב יוכרז  כמוגבל באמצעים, והרשם רשאי להטיל עליו הגבלות הבאות:1. עיכוב יציאה מן הארץ.2. הגבלת חייב כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981.3. הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב, כמשמעותו בחוק כרטיסי חויב, תשמ"ו - 1961. 4. חייב מוגבל באמצעים לא רשאי לייסד חברה, להיות שותף או בעל עניין בתאגיד, ואינו יכול לכהן כנושא משרה בחברה.הרשם יכול להתנות מתן צו איחוד תיקים במתן ערובה להנחת דעתו (ערבות צד שלישי או התחייבות של החייב). הרשם רשאי לעשות זאת גם לאחר מתן הצו על פי בקשה וככל שיראה לנכון.רשם ההוצאה לפועל רשאי, ביוזמתו או על פי בקשה, להורות בצו האיחוד על הפסקה או השהייה של כל הליך שננקט בכל אחד מהתיקים שעליהם חל הצו, ורשאי הוא להתנות את ההפסקה או את ההשהייה בתשלום או במתן ערובה להנחת דעתו. חייב אשר הוכרז כחייב מוגבל באמצעים יירשם במאגר החייבים המוגבלים באמצעים המפורסם לציבור הרחב באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה.      

...
...

מאמרים